Czech POINT

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

Múžete si vyřídit na obecním úřadu Borovník, adresa Borovník č.p. 23

Vždy v úředních hodinách, každou středu od 17.30 do 18.30 hodin. 

Starosta Petr Vojtěch, tel. 605204423, email: starosta.borovnik@seznam.cz     

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Vyřízení jednotlivých druhů vydávaných ověřených výstupů

- Bodové hodnocení řidiče

- Insolvenční rejstřík

- Katastr nemovitostí

- Obchodní rejstřík

- Rejstřík trestů

- Seznam kvalifikovaných dodavatelů

- Živnostenský rejstřík

- Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

- Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu

- Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu

- Datové schránky + konverze dokumentů

1. Výpis z Katastru nemovitostí

 • O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
 • Žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
  Poplatek:
  vydání 1 strany výpisu 100,- Kč
  každá další strana výpisu 50,- Kč

2. Výpis z Veřejného rejstříku

 • Veřejným rejstříkem se rozumí obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.
 • O výpis z Veřejného rejstříku může požádat anonymní žadatel.
  Žadatel musí znát IČO subjektu.
  Poplatek:
  vydání 1 strany výpisu 100,- Kč
  každá další strana výpisu 50,- Kč

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

 • O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel. Lze žádat o výpis z registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu a o výpis z registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu.
  Žadatel musí znát IČO subjektu.
  Poplatek:
  vydání 1 strany výpisu 100,- Kč
  každá další strana výpisu 50,- Kč

 4. Výpis z Rejstříku trestů

 • Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává osoba, které se výpis týká (dle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů), na základě písemné žádosti, kterou klient již vyplněnou obdrží u přepážky Czech POINT.
 • Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, v případě cizinců i doklad o přidělení rodného čísla a tito musí mít trvalý pobyt na území České republiky.
 • Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze podat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.
 • Lze zažádat o výpis z Rejstříku trestů právnických osob. Žadatel musí znát IČO subjektu.
  Poplatek:
  vydání 1 strany výpisu 100,- Kč

5. Výpis z Registru řidičů

 • Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká.
 • Žádost o výpis z Registru řidičů lze podat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.
  Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.
  Poplatek:
  vydání 1 strany výpisu 100,- Kč
  každá další strana výpisu 50,- Kč

6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Žádost o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podává žadatel, který musí vědět identifikační údaj dodavatele – IČO dodavatele a IČ žadatele o výpis.
  Poplatek:
  vydání 1 strany výpisu 100,- Kč
  každá další strana výpisu 50,- Kč

7. Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • Žádost o výpis s Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH podává osobně žadatel.
  Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí vědět identifikační údaj organizace IČO.
  Poplatek:
  vydání 1 strany výpisu 100,- Kč
  každá další strana výpisu 50,- Kč