PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZASEDÁNÍ č. 3 konané dne 29.12.2014 v 19:00 hodin

Program:
1) Rozpočet na rok 2015
2) Schvalování výše poplatku za komunální odpad na rok 2015
3) Projednání ceny za prodej stavebních parcel
4) Povolení kácení stromů na obecním pozemku
5) Projednání vyhlášky o zákazu podomního prodeje
6) Ostatní

ROZPOČET NA ROK 2015 OBEC BOROVNÍK

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Kč

0000 Daňové příjmy 950 000,-
0000 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,-
0000 Poplatky 42 000,-
3639 Příjmy z prodeje a pronájmu 62 000,-
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 000,-
6310 Příjmy z úroků 600,-

PŘÍJMY CELKEM 1 119 000,-- Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Kč

1031 Lesy 50 000,-
2212 Silnice 100 000,-
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 500,-
3399 Ostatní činnosti v oblasti kultury 50 000,-
3412 Sportovní hřiště 102 000,-
3631 Veřejné osvětlení 150 000,-
3636 Územní rozvoj 1 100,-
3639 Komunální služby 20 000,-
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 55 000,-
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 15 400,-
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,-
5212 Rezerva na řešení krizových situací 1 000,-
5512 Požární ochrana 150 000,-
6112 Zastupitelstva obcí 160 000,-
6171 Činnost místní správy 180 000,-
6310 Služby peněžních ústavů 8 000,-
6320 Pojištění 5 000,-
6402 Výdaje z finančního vypořádání min. let 6 000,-

VÝDAJE CELKEM 1 119 000,-- Kč

Na úřední desce Obecního úřadu Borovník byl tento rozpočet

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko

Radniční 14, 666 01 Tišnov

V Tišnově, dne 21.11.2014

Předseda DSO Tišnovsko Ing. Tomáš Komprs svolává
VALNOU HROMADU DSO TIŠNOVSKO
a zve tímto zástupce členských obcí
dne 10. prosince 2014, do velkého sálu MěKS, ul. Mlýnská 152, Tišnov
kde proběhne jednání od 16.00 hodin.

 

program:
1. Zahájení – technické záležitosti
2. Volba Správního výboru DSO Tišnovsko
3. Volba předsedy DSO Tišnovsko
4. Volba kontrolní a revizní komise DSO Tišnovsko
5. Volba předsedy kontrolní a revizní komise DSO Tišnovsko
Přílohy :
- Volební řád
- Složení volební komise
- Volba předsedy DSO Tišnovsko
6. Rozpočtové provizórium
7. Rozpočtový výhled na roky 2016-2017
8. Rozpočtové opatření č. 5
9. Plán inventur
10. Zpráva z přezkumu hospodaření svazku
11. Informace o postupu projektu PSMO
12. Prezentace nových webových stránek DSO Tišnovsko
13. Různé
14. Závěr

Ing. Tomáš Komprs,v.r.
předseda DSO Tišnovsko

PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZASEDÁNÍ č. 2 konané dne 28.11.2014 v 19:00 hodin

Program:
1) Příprava rozpočtu na rok 2015
2) Volba inventarizační komise
3) Příprava vánočních akci
4) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce
5) Ostatní

PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZASEDÁNÍ č. 1 konané dne 14.11.2014 v 19:00 hodin

Program:
1) Informace o výměně občanských průkazů
2) Žádost o instalaci veřejného osvětlení
3) Internetové stránky obce
4) Rozpočtové opatření č. 5
5) Ostatní