Založení USES

 

 

Název projektu: Založení ÚSES - LBC Za borky v k.ú. Borovník
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013544

Žadatel: Obec Borovník
Ukončení realizace projektu: 31.12.2023
Cílem projektu je realizace prvku územního systému ekologické stability. Realizace bude spočívat převážně v založení dřevinných porostů výsadbami. Souvislé porosty dřevin budou lemovány keřovými pásy. V části řešených ploch biocentra jsou navrženy ovocné výsadby a luční porosty. Projekt jednoznačně pozitivně přispívá k ochraně a rozvoji biodiverzity v intenzivně zemědělsky využívaném území. Bude oseto 1939 m2 trávy (travinobylinná luční směs druhově bohatá), vysazeno 2235 kusů stromů a 694 keřů.